Laerskool Hoof

Verified
leeuwenhof.png
 

LAERSKOOL HOOF

Hiermee word bogenoemde pos by Leeuwenhof Akademie geadverteer vir aanvang 1 Mei 2023.

Aansoeke moet voor of op 17 Februarie 2023 by mnr. JP Lessing ingehandig word of per e-pos aan hom gestuur word by jacol@leeuwenhof.co.za

Die Laerskool is op soek na `n skoolhoof met die volgende KWALITEITE:

 • `n Waardegedrewe rolmodel met integriteit en sterk werksetiek wat die skool se waardes, etos en visie met elke geleentheid werklik nastreef, bevorder en uitbou.
 • ‘n Dinamiese persoon met bogemiddelde vermoë om verhoudings te bou en te kweek, ook buite skoolverband.
 • Sosiale bewustheid en die vermoë om met mense te verbind.
 • Plaas hoë waarde op personeel: is motiverend, ondersteunend en bemagtigend.
 • Vriendelik, openlik, deursigtig en toeganklik vir ouers, onderwysers en kinders gelyk.
 • Sigbaar, uitgaande en intiem betrokke by alle skoolaktiwiteite; groei verhoudings.
 • Hoë vlakke van emosionele intelligensie, menseverhoudings en empatie.
 • Verantwoordelik en regverdig, met baie goeie oordeelsvermoë.
 • ‘n Strategiese en innoverende denker, toekomsgerig en gedrewe.
 • Bly relevant en op hoogte met kindgerigte onderwys, die gebruik van tegnologie en die veranderende opvoedings- en onderrig omgewing.
 • Bevorder entreneurskap, eienaarskap en verandering binne skoolverband.

Kandidate moet oor die volgende KWALIFIKASIES beskik:

 • Huidige of vorige adjunkhoof- of hoof posisie.
 • Relevante onderwyskwalifikasie.
 • Nagraadse kwalifikasie sal ondersteunend wees tot die aansoek.
 • Bestuurskwalifikasies sal ondersteunend wees tot die aansoek.

Verdere VEREISTES vir kandidate wat kortlys haal:

 • `n Persoonlike voorlegging ter ondersteuning van die aansoek, gelewer voor die onderhoudpaneel.
 • Psigometriese toetse.
 • 3 Referente se kontakbesonderhede.

Kandidate moet ook die volgende VAARDIGHEDE besit:

 • Uitstekende verbale en geskrewe kommunikasievaardighede.
 • Afrikaans-moedertaalspreker, maar ook vlot in Engels.
 • Tegnologiese aanleg met vaardighede in Microsoft Officepakket.
 • Strategiese, visionêre denke, om die laerskool aan die voorpunt te hou in `n dinamies veranderende tegnologiese en kulturele omgewing.
 • Sterk konflikhanteringsvaardighede om met onderskeidingsvermoë probleme te analiseer en oplossings op `n humanitêre manier te bied terwyl standaarde gehandhaaf word.
 • Vermoë om te delegeer.
 • Diversiteitsbestuur met inklusiewe benadering.
 • Spanspeler wat deur voorbeeld leiding gee en personeel motiveer om die beste uit die span te kry.
 • Belangstelling, kennis en ondersteuning van buitemuurse aktiwiteite wat die skool se strewe na uitnemendheid bevorder.
 • Hoë akademiese standaarde met die doelstelling om die skoolkurrikulum relevant te hou, prestasie te meet en verder te ontwikkel.
 • Wetlike kennis, veral met betrekking tot skolewet, arbeidswet, grondwet en menseregte.

Volledige CV kan ingestuur word met die volgende gesertifiseerde dokumente aangeheg:

 • ID.
 • Akademiese Kwalifikasies.
 • SACE sertifikaat.
 • Nuutste betaalstrokie.

Geskikte kandidate sal vir onderhoude genooi word.

Closing Date
17/02/2023
Bedfordview, Germiston, South Africa
Number of Views: 331