Visit the COVID-19 South African Resource Portal

Afrikaanse Onderwyser

Verified
michaelhouse.png
 

AFRIKAANSE ONDERWYSER

Michaelhouse is reeds sedert 1896 ‘n vooraanstaande Anglikaanse privaatskool vir seuns in Graad 8 – 12 in die Middellande van KwaZulu-Natal.

Aansoeke word ingewag vir die pos van Afrikaanse onderwyser met die oog op diensaanvaarding in Januarie 2022.

DIE GESKIKTE KANDIDAAT MOET:

 • Entoesiasties wees oor sy vak
 • Kreatief en inspirerend in die klas wees
 • Ondervinding hê in die onderrig van Afrikaans tot op matriekvlak
 • Innoverend wees met die gebruik van tegnologie in die klaskamer
 • Bereid wees om deel te wees van die skool se buitemuurse program
 • Bereid wees om betrokke te raak by die skool se pastorale program/ versorging
 • Die skool se Christelike waardes en etos uitleef
 • ‘n Geskikte graad en onderwyskwalifikasie agter sy/haar naam hê
 • By SACE geregistreer wees

Behuising sal op of naby die skoolterrein verskaf word sodat die suksesvolle kandidaat
ten volle by die skool se buitemuurse program betrokke kan raak.

Slegs geskikte gekwalifiseerde kandidate sal oorweeg word vir die pos. Aansoeke sal nie noodwendig/
outomaties tot ‘n onderhoud lei nie. Die skoolbestuur behou die reg om nie die pos te vul nie.

Doen aansoek deur die aanlyn-aansoek vorm by:
https://forms.gle/ywCaX6fUf68Pcx2H8 te voltooi.
Stuur jou motiveringsbrief en CV per e-pos na hr@michaelhouse.org
Sluitingsdatum vir aansoeke: 21 Junie 2021

Michaelhouse is verbind tot transformasie en in oreenstemming met die skool se indiensnemings
plan, sal voorkeur aan kandidate vanuit voorheen minder bevoorregte groepe gegee word.

Beskerming van Persoonlike Inligting Vrywaring: Michaelhouse onderneem om die konfidensialiteit van alle persoonlike inligting te verseker. Met hierdie aansoek en deur jou persoonlike besonderhede voor te lê, erken en aanvaar jy hierdie vrywaring. Jou inligting sal slegs vir werwing vir die geadverteerde pos en enige vereiste statutêre verslaggewing gebruik word. Alle redelike stappe sal geneem word om kandidate se inligting te beskerm.

 

AFRIKAANS TEACHER

Founded in 1896 and set in the KwaZulu-Natal Midlands, Michaelhouse is a leading Anglican
Independent Senior Boarding School for boys from Grade 8 to Grade 12Michaelhouse invites applications for the position of Afrikaans teacher to commence in January 2022.

THE SUITABLE CANDIDATE FOR THIS POSITION SHOULD BE:

 • Highly passionate about teaching Afrikaans
 • Creative and inspiring in the classroom
 • Experienced in teaching Afrikaans classes up to matric level
 • Innovative in the use of technology in the classroom
 • Willing to participate in the co-curricular activities of the school
 • Willing to take on the pastoral role required in a full boarding school
 • Aligned with the Christian values and ethos of the school
 • In possession of an appropriate degree and teaching qualification
 • Registered with SACE

To facilitate full involvement in the school the successful candidate will be offered accommodation on or near the Michaelhouse Estate.

Only suitably qualified candidates will be considered. An application will not in itself entitle the applicant to an interview. Management reserve the right not to make an appointment.

Apply by completing the online application form at:

https://forms.gle/ywCaX6fUf68Pcx2H8
Please email Motivation letter and CV to hr@michaelhouse.org

Michaelhouse is committed to transformation and in accordance with our Employment Equity Plan preference shall be given, but not limited to, candidates from the designated groups.

Protection of Personal Information (POPI) Disclaimer: Michaelhouse is committed to ensuring confidentiality of personal information. By applying for this position and submitting your personal details and CV, you acknowledge acceptance of this disclaimer. Your information will be used for the sole purpose of recruitment of the listed vacancy and any required statutory reporting. All reasonable measures will be taken to protect the information of applicants.

Closing Date
21/06/2021
Michaelhouse, Balgowan, KZN
Number of Views: 300
X